Αθήνα / Athens -

ΕΜΠ / ΣΕΜΦΕ

Προφίλ

Ο τομέας Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), και συγκεκριμένα η ομάδα Μικροεπεξεργασίας Υλικών και Διατάξεων με Λέιζερ (ΜΥΔΛ) έχει ως κύρια ερευνητική του δραστηριότητα την ανάπτυξη μικροσυστημάτων για μικροηλεκτρονικές, οπτοηλεκτρονικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Μεταξύ των κυριότερων επιτευγμάτων της ερευνητικής ομάδας του ΜΥΔΛ είναι η χρήση παλμών λέιζερ για την άμεση εκτύπωση και ακινητοποίηση βιομορίων σε επιφάνειες, και την ανάπτυξη βιο-αισθητήρων (όπως ηλεκτροχημικών, οπτικών και χωρητικότητας), υψηλής ευαισθησίας και αξιοπιστίας.

 

Ρόλος στον ΕΛΑΙΩΝΑ:

Επιστημονικός Υπεύθυνος, τεχνική διαχείριση, οδηγών στις δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας.

Ηγετική οργάνωση στην ΕΕ5: Αξιολόγηση της εργαστηριακής συσκευής ΕΛΑΙΩΝΑΣ.

Συμμετοχή στις ΕΕ1,ΕΕ2,ΕΕ3,ΕΕ4: Προδιαγραφές και μεθοδολογία ανάπτυξης συσκευής, ανάπτυξη και αξιολόγηση αισθητήρων, τεχνικές προ-επεξεργασίας δειγμάτων, μακρορροϊκό σύστημα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και ολοκλήρωση εργαστηριακής πρωτότυπης συσκευής.


 http://zergioti.physics.ntua.gr/

 

Profile

The Physics Department of the School of Applied Mathematics and Physical Sciences of the National Technical University of Athens (NTUA), and in particular the Materials Laser Microprocessing (MLMP) group, has as its main research activity the development of microsystems for microelectronics, optoelectronics and biomedical applications. Among the main achievements of the research group of the MLMP, is the use of laser pulses for the direct printing and immobilization of biomolecules on surfaces, and the development of highly sensitive and reliable bio-sensors.

 

Role in ELAIONAS:

Scientific Coordinator, technical management, leading dissemination and publicity activities.

Leading organization in the EE5: Evaluation of the laboratory prototype device ELAIONAS.

Participation in ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4: Device specifications and methodology, sensor development and evaluation, sample pretreatment techniques, macrofluidic system, design, development and integration of the laboratory prototype device.

 

Print Friendly, PDF & Email

Please publish modules in offcanvas position.